Aldert Hodenpijl wrote to the Royal Society attesting to microbes in Leeuwenhoek's infusions

Date: 
August 13, 1677

Aldert Hodenpijl, Delft innkeeper, wrote to the Royal Society about what he saw in Leeuwenhoek's pepper infusion. "In that small Quantity of water, I saw above thirty thousand Living Creatures."

Document: 

Enclosures with letter #33. Alle de Brieven / Collected Letters, vol. 2, pp. 257-271.

Ic ondergeschreven Aldert Hodenpijl, wonende tot Delft verclare ende attestere bij mijn ... waerheijt, in plaetse van Ede, dat mij op huijden door Sr. Anthony Leeuwenhoeck is getoont een glase pijpge, van binnen hol en gevolt met nat of water, welc glaese pijpge, hij verdeelt heeft in seventich deelen, (alsoo mijn ooch daer mede ic door het microscope oft vergroot glas siet, niet verder conde bereijcken) en dat ic in ieder deel hebben gezien, honderden levende schepsel, die haer door den anderen schielijck beweegden, hebbende de grote van een luijs, en sommige grooter, en dat hij Leeuwenhoeck, na dat hij mijn het selve verscheydde malen hadde doen sien, al het water dat in het voorschreven pijpge was heeft uitgeblasen, sijnde int geheel omtrent de groote van een geerste greijntjge, soo dt ic affirmetijf can seggen, dat ic n genome calculatie, in d'selve groote van een greijntge geerst, meer als dertich duijsent schepsels, die leve hadde, hebbe gesien, presenterende 't selve des verzocht sijnde, met Ede te verclaren, en oirkonden geteyckent den dertienden August 1677.

Aldert Hodenpijl 1677

Sources