Bought a garden outside the walls of the city

Date: 
June 25, 1664

Bought a garden outside the walls of the city, which he sold on December 29, 1693

Earlier that year, on March 20, 1693, Johan van Elst bought a garden with a little garden house on the Geldeloose Pad outside of the Waterslootsepoort. On the east lay propoerty that Elst already owned, to the west the garden owned by Leeuwenhoek, and to the north and south land owned by the city.

Document: 

Collected Letters 3, p 213 n (no ORA?)

Not. A.Leeuwenhoeck, Delft

In manieren ende op conditien hier naar volgende bekende de hr. Francois van Bleiswijck Veertigh Raad ende oud Schepen der stadt Delft bij desen verkogt te hebben (etc.) gelijck daer en tegen den voorn. Sr. Johan van Elst bekende wederom verkogt te hebben ende den voorn. hr. mr. Francois van Bleiswijck van deselver gekogt te hebben een thuijn ende erve met een thuijnhuijs daerin staende ende gelegen in het Geldeloose Pad buijten de Waterslootse poort onder de Jurisdictie deser stadt, belend ten oosten den voors. hr. coper selffs, ten westen Anthonij Leeuwenhoeck ende ten noorden ende zuijden de gemeene laen (etc.).