great-uncle Cornelis Phillips Leeuwenhoek testified to marriage conditions with Machtelt Jacobs

Date: 
April 21, 1615

witnesses

Anthonis Phillipsz, the bridegroom's brother
Pieter Jacobsz, cooper, bride's brother
IJsaack Jacobsz, bride's brother

Document: 

Herman Cornelis van Overgaeu, notary ONA inv. 1542, fol. 140 and 141

The document begins:

In de naemen heeren Godes zullen vergaderen in wettelicke huwelicke state Cornelis Phsz mandenmaecker, weduwnaer, toecomen bruigom, geassisteert met zijn broeder Anthonis Philipszn. ter eenre, ende Machtelt Jacobs Sgravelaer wed. van Jan Cornelisz, stadts decker, geassisteert met Pieter Jacobsz cuijper en IJsaack Jacobsz heur broeders ende voorts Arijen Dircx van Brantwijck, ter andere zijde, De welcken metten anderen besloten, gemaeckt en aengegaen hebben zecker heurluijder contract( ..... ?) en huwelickcxvoorwaerden in manijeren naervolgende . Dat vooruijt wel ondersproken en voor het aangaen van 't jegenwoordige huwelick expresselijken bevoorwaert isdat tussen de toecomende huwelicxluiden (egen) gemeenschap van goederen wesen nochte gemaeckt zal mogen werden in eniger manieren (etc.)

In the name of the Lord God will be gathered in lawful matrimony Cornelis Phsz, basketmaker, widower, and future bridegroom, assisted by his brother Anthonis Philipszn. on the one side, and Machtelt Jacobs Sgravelaer, widow of Jan Cornelisz, city roofer, assisted by Pieter Jacobsz, cooper, and IJsaack Jacobsz her brothers and furthermore Arijen Dircx van Brantwijck, on the other side. ...

Sources