Paul Durven appointed curator

Date: 
September 18, 1693

Paul Durven was appointed curator. His security (borg) was paid by Johannes Ficq, property tax collector (ontvanger van de verpondinge). It was signed by two magistrates, Anthonij Weveringh, who had served as magistrate for only the previous year, and Jacob van der Dussen, who was in the first of three consecutive years in which he served as magistrate.

At the time, Durven was almost 50 years old and had been a notary for almost 30 years.

Document: 

ORA 318 5e Register van de Curateelen fol. 174 (see as Curator page for image)

Op huiden den XVIII Septmb. XVIC drie en tnegentigh compareerde voor ons Schepenen der stadt Delft Johannes Fijcq, Ontfanger van de verpondinge binne deselve stadt, verklarende sigh borge te constitueren onder renunciatie van de beneficie ordinis, sive excussiois van den effecte vandien sigh houdende geinformeert voor Mr. Paulus Durven en dat voor desselfs handelinge en getrouwigheijt, mitsgaders administratie van alle sodanige boedels, goederen, waer over den voorn. Durven tot curateur, directeur, sequester, ofte andersints bij het Collegie van het gerecht deser stadt sal worden gestelt (etc.).

Sources