Paul Durven appointed curator

Date: 
September 18, 1693

Paul Durven was appointed curator (right; click to enlarge). His security (borg) was paid by Johannes Ficq, property tax collector (ontvanger van de verpondinge). It was signed by two magistrates, Anthonij Weveringh, who had served as magistrate for only the previous year, and Jacob van der Dussen, who was in the first of three consecutive years in which he served as magistrate.

At the time, Durven was almost 50 years old and had been a notary for almost 30 years.

The register notes only one case, to which he was appointed three days before he took the oath of curator.

On 15 September 1693 Durven was appointed curator of the abandonded estate of Georgie van Ophoove with the blaffert Willem van Roijen. The only entry for a George van Ophoven in the Delft archives is the marriage of a man by that name on May 9, 1693 to Adriana Beeckman, who lived in 's-Gravenhage (DBT inv. 78 fol. 10). If that's the same Ophoven, he was dead within four months.

It took more than four years for Durven to resolve the case. On December 3, 1697, the account, involving almost six thousand guilders, was declared satisfied (voldaan).

Document: 

ORA 318 5e Register van de Curateelen fol. 174

Op huiden den XVIII Septmb. XVIC drie en tnegentigh compareerde voor ons Schepenen der stadt Delft Johannes Fijcq, Ontfanger van de verpondinge binne deselve stadt, verklarende sigh borge te constitueren onder renunciatie van de beneficie ordinis, sive excusionis van den effecte vandien sigh houdende geinformeert voor Mr. Paulus Durven en dat voor desselfs handelinge en getrouwigheijt, mitsgaders administratie van alle sodanige boedels, goederen, waer over den voorn. Durven tot curateur, directeur, sequester, ofte andersints bij het Collegie van het gerecht deser stadt sal worden gestelt ofte geauthoriseert; onder belofte en renunciatie, als booven, te voldoen alle het gene den vorn. Durven uijt craghte van eenige commissie, als vooren, is bij slot van reeckeninge, als andersints bevonden sal werden schuldigh te wesen.

Ten oirkonden deser bij ons Schepenen onderteeckent ten dage en jaaren als booven.

Den 15 septem. 1693 is Pouwels Durven aangestelt tot curator in den geabondonneerde Boedel van W/Georgie van Ophoove met de blaffert Willem van Roijen.

1697 3en Decemb. reeckening gedaan en bevonden merder ontfangen als uijt gegeven te sjn 2726 - 0 - 9

Hierop voldaan bij actens 5846 - 16 - 0 dus rest 1278 - 0 - 0 te sien op de reeckening voldaan bij quitantie van van Meer dus quite

Sources