printer-bookseller Hendrik van Cronevelt bought the house next door

Date: 
April 2, 1688

printer-bookseller Hendrik van Cronevelt bought the house next door, called the Suikerhuis (sugar house) from Jochum Brugman for 1800 gulden down and a mortgage of another thousand gulden.

Document: 

Waarbrief 5D-246

Wij Jan Meerman Fransz. ende Dr. Mighiel Heemskeck van Beest, Schepenen in Delft Oirconde dat Jochum Brugman aen Hendrik Cronevelt vecost ende voor onsin vollen eigendom opgedragen heeft een huijs ende erve, staende emde gelegen op den noord oost houck van de Nieuwe Straet alhier, vanouts genaemt het Suijkerhuijs, belent ten noorden Anthonij Leeuwenhoek ende te zuijden de voors. Nieuwe Straet, streckende voor van der straete tot aen Jan Roehlinge, voorts in aller maniere als 't voors. vercoste jegenwoordigh beheint, betimmert emde bepaelt staet ende voorts met sodanige lijdende ende domminerende servituten als 't vecoste hebbende ende subject is volgens de oude brieven ende bescheiden daar van sijnde, door desen gesteecken, daar naar de cooper hem sal moeten reguleeren (etc.) ende betaelt te sijn met de soma van Agthien hondert gl. bij hem gereet ontvangen en voorts met het passeren van een schultbrief van dato als desen inhoudende (tien) hondert gl.

We, Jan Meerman Fransz. and Dr. Mighiel Heemskeck van Beest, magistrates in Delft record that Jochum Brugman sold to Hendrik Cronevelt and before us in full ownership has conveyed a house and property, standing and lying on the northeast corner of the Nieuwstraat, by tradition named the Suijkerhuijs, bordered on the north by Anthonij Leeuwenhoek and on the south by the forenamed Nieuwstraat, extending from the street to Jan Roehlinge, furthermore in all ways ... there the seller must monitor him (etc.) and be paid the sum of 1800 gl. received by him already and furthermore with the passing of an IOU (debt letter, schultbrief) on this date for 1,000 gl.