Received an honorarium from the city for the Fifth Continuation of the Letters (Vijfde Vervolg der Brieven)

Date: 
December 19, 1695

Received 30 g honorarium from city for the Fifth Continuation of the Letters

Document: 

OAD Delft inv. 408.5

den 14en dito (December 1695) per cassa aen Antoni van Leeuwenhoeck, de somme van dertigh karolus gulden over het presenteren (van) sijn boeck aer Haer Achtb., sijnde het vijfde vervolgh van desselfs brieven, dus f 30 - 0 - 0.

Sources