stepfather Jacob Jans de Molijn appeared before Weeskamer to appoint children's guardians

Date: 
December 18, 1640

When Jacob Jans de Molijn married Leeuwenhoek's mother, he had three underage children, Jan 19, Lijsbet 16 and Maria 13. Their mother, Maritgen Cornelis van der Vos, had died in 16XX.

Two weeks after the marriage, Jacob Jans appeared before the orphan masters to explain how his children would be provided for.

He appointed three guardians (voogden):

Pieter Aernouts van Laer
Maerten Jacobsz van Sonnevelt
Pieter Molijn

According to the will of 1636-04-06  that Jacob Jans and Maritgen Cornelis, the children were to be fed, clothed, and taught a trade. Each child would receive 72 guilders from Maritgen Cornelis’s estate when reaching majority age or marrying. The will is noted as being drawn by Adriaen van Kerckhove, notary. The Delft notary archives have no record of a notary by that name.

Document: 

WKD inv. 454 fol. 373

Op ten 18e December 1640 compareerde voor Weesmrs. Jacob Molijn als vader van sijn drie kinderen gewonnen bij Maritgen Cornelis van der Vos sijn 2e huijsvrouw bij namen Jan out XIX Jaren, Lijsbet XVI Jaren en Maria XIII Jaren, ende leverde over ten overstaan van Pieter Aernouts van Laer, Maerten Jacobsz van Sonnevelt en Pieter Molijn als voochden van selve kinderen staet van goederen die hij tegenwoordich besit, exhiberende mede seecker testament bij hem comparant en sijn voors. huijsvrou op ten 6 April 1636 voor Adriaen van Kerckhove, Nots. en getuijgen gepaseert en bij haer doot geconfirmeert ende beloofde naar inhout van selven testament elck van sijn kinderen soo waneer sij gecomen sullen wesen ten mondigen dagen ofte huweliccken state voor heur moeders erve te geven  d'somme van twee en seventig gulden, verders dat hij d'selve midlertijt sal onderhouden in kost, klederen en alle andere notelicke behoeften mitsgaders een hantwerck te laten leren, daervoren verbindende speciaal sijn huijs ende even staende en gelegen aen de noortsijde van Choerstraet alrenaest Hendrick Mattijsz aen oostsijde en Lijtgen Jans aen westsijde en voorts sijn persoon en verdere goederen ...