Visited by Tsar Peter the Great of Russia. Traveled to Antwerp.

Date: 
January 1, 1698

Visited by Tsar Peter the Great of Russia (1672-1725). In the same year, Leeuwenhoek traveled to Antwerp to visit van Papenbroek.

The only contemporary account of the visit is in Gerard van Loon's Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen, published decades later in 1731. Van Loon was only a teenager in 1698, so he got the story second-hand, perhaps from Leeuwenhoek. Van Loon wrote:

Zуп vertrek uyt ’sGraavenhaage geschiedde met een binnenjagr over Delft, alwaar hy de deftige wapenhuyzen der Staaten van Holland met zeer veel oplettendheyd bezigtigde, en het jagt voor het kruydhuys der Algemeene Staaten, ’t gene een vierdedeeluurs buyten die stad aan de Schie legt, deed stil houden, en door twee Heeren zyns gevolgs den vermaarden Antoni Leeuwenhoek verzoeken, om zich in een der volgende vragtscheepen met zyne weergalooze vergrootglazen by hem te vervoegen; dewyl hy zelf in ‘t doorvaaen aan zyn huys wel zoude gekomen hebben, by aldien dat, om den toevloed der menigte te ontvlugten, met voordaeht niet was achtergelaaten. De verzogte Heer dan vervoegde zich derwaart en had de eer van onder andere zeldzaame ontdekkingen, den wonderlyken omloop des bloeds in eene aaleflaart, door ’t middel zyner zonderlinge vergrootglazen, tot zoo groot genoegen des Vorsts, te doen beschouwen, dat zoo in deeze als andere bespiegelingen by de twee uuren wierden gesleeten, en de Czaar voor zyn vertrek den gemelden Leeuwenhoek, wegens ’t laaten zien van zoo overkleyne voorwerpen, by handtasting ook van zyne zonderlinge dankbaarheyd verzekerde.

Hoe grooten naam zich de voorgemelde lief hebber door zyne uytgegeevenefchriften, wegens zyne zeldzaame ontdekkingen verkreegen heeft, is alom bekend; des zal ’t ons genoeg zyn hier in’tvoorbygaan aan te merken dat die tot aller Vorůen hoven van Europa was doorgedrongen. Invoege Augustus, Koning van Poolen; Frederik de I, Koning van Pruyfen; Karel en Joris Koningen van Grootbrittanje; en een overgroote menigte van mindere Vorsteп, Prinsen, Grooten en Afgezanten, behalven een onuoemelyk getal van gelet terde perloonen der Chrillenheyd, om zyne zeldzaame ontdekkingen te beschouwen, zich te Delft ten zynen huyze zoonu zoodan vervoegd hebben. Ulrik, Hertog van Wolfenbuttel, heeft hem met zyne beeldtenis, in zilver gedrukt, even gelyk ook anderen met andere tekenen hunner hoogachtinge beschonken. Onder andere is ook dees gedenkpenning op bevel van den Heer Antoni Cink, Hoogleeraar in de Natuurkunde in de Hooge l'chool van Loven , ’t zyner ontstervelyke eеrе gemaakt, en door my aan hem op eene plegtige wyze volgens ’t ontfange bevel over handigd.

Sources