Wrote letter of 1712-12-17 (AB 297 SB II) to Anthonie Heinsius

Date: 
December 17, 1712
Standard reference information
Cole's number: 
192
AB/CL number: 
297
AB/CL volume: 
17

Leeuwenhoek's inhoudsopgave, summary of the contents, for Send-Brieven II. My translation and emphasis.

Visdeelen van de Garnaat onderzogt. Bloed uyt de visdeelen van de Garnaat voortkomende. Die bloedbolletjes dryven door het vocht zonder t'zamen te stremmen. Zoutdeeltjes in het bloed van de Garnaat ontdekt. Gestalte van die zoutdeeltjes. Stremming van dezelven. Zy stremmen niet, als het bloed van de Garnaat in een drooge lucht uytwaassemt; en waarom?

Een stuk van een Kabbeljauw doorsneden en voor het Vergroot-glas geplaatst. Menigte van Zout daar in gestremd: en hoedanig van gestalte? Die zoutdeeltjes komen met de Salpterdeelen overeen. Het maakzel van de musculen in een Kabbeljauw bestaat. Tusschen alle die musculen leggen membraanen. Waarom zoo menige musculen in een Kabbeljauw? De gemelde membraanen van de Kabbeljauw behouden haare sterkte lang na haare dood: maar niet als de Kabbeljauw gekookt word. Eenige visfibertjes van een Kabbeljauw wel acht maal dikker dan de vleesfibertjes van een Walvis.

De gemelde visfibertjes verschillen zeer in dikte. Yder zoodanig visfibertje van een membraan omvangen. Membraanen, tusschen de visfibertjes leggende, door het inkrimpen van die visfibertjes ontstukken gebroken. Kringsgewyze ommetrekken in de visfibertjes van een Kabbeljauw.

De visdeelen van een Spiering beschouwd. De visfibertjes van een Spiering zoo dik als be vleesdeelen van den voornoemden Walvis. Verwonderens-waardige door een gevlochte syne deelen in een opgespouwd visfibertje van een Kabbeljauw gezien: maar dan ziet men ook een gedeelte van het membraantje.

Moeite gedaan om den loop van de visfibertjes in een Garnaat te ontdekken. Wondere loop van die visfibertjes. Yder visfibertje van de Garnaat ook met een membraantje omwonden. Waarom het noodig is dat de fibertjes met een membraan bekleedt worden.

Opmerkingen op de visdeelen van een Bot. Verscheidenheit in de visfibertjes van een Bot. Zoo een visfibertje bestaat wel uyt 300 fibertjes. Of die kleinste fibertjes ook niet met membraantjes omwonden zyn.

Aanmerkingen omtrent de Baars. De visfibertjes, in 't groot worden van de Vis, neemen in groote toe, maar niet in getal. De visfibertjes van de Baars ook met een membraantje omwonden.

Fish parts from a gurnet examined. Blood originating from the fish parts of a gurnet. The blood globules floating through the liquid without coagulating. Salt particles discovered in the blood of the gurnet. Shape of the salt particles. Coagulating. They do not coagulate, if the blood of the gurnet has evaporated in dry air; and why?

A piece of a cod cut through and placed in front of the magnifying glass. A multitude of salt jammed in there: and of what shape? The salt particles are similar to the saltpeter pieces. The form of the muscles in a cod. Between all the muscles lie membranes. Why such a multitude of muscles in a cod? The mentioned membranes of the cod maintain their strength long after its death: but not if the cod is cooked. A few little fish fibers of the cod at least eight times thicker than the little flesh fibers of a whale.

The mentioned fish fibers very different in thickness. Each such little fiber enclosed in a membrane. Membranes, lying between the fish fibers, broken into pieces by the shrinking of the fibers. Circular contours in the little fish fibers of a cod.

The fish pieces of a smelt considered. The little fish fibers of a smelt as thick as the flesh pieces of the above-mentioned whale. Amazement at seeing braided parts in a cracked little fish fiber of a cod: but then one also sees a section of the membrane.

Difficulty had discovering the course of the little fish fibers in a gurnet. Marvelous course of the little fish fibers. Every little fiber of a gurnet also wrapped with a membrane. Why it is necessary that the fibers are covered with a membrane.

Remarks on the fish pieces of a flounder. Variety in the little fish fibers of a flounder. Such fish fibers are composed of more than 300 little fibers. Whether the smallest fibers are also not wrapped with membranes.

Remarks concerning the perch. The little fish fibers, in the large scale of the fish, increasing in size, but not in number. The little fish fibers of a perch also wrapped with a little membrane.


Related images: