Wrote letter of 1717-03-06 (AB 333 SB XXXIV) to Members of the Royal Society

Date: 
March 6, 1717
Standard reference information
Cole's number: 
224
AB/CL number: 
333
AB/CL volume: 
18
Leeuwenhoek's summary

Leeuwenhoek's inhoudsopgave, summary of the contents, for Send-Brieven XXXIV. My translation and emphasis.

Hersenen van een Varken doorzocht. Hoe dezelve aan een geschakeld leggen. Hoe dat ze vereenigt zyn aan de bloed-vaten. Die vereenigning met de bloed-vaten is noodzakelyk: anders zouden de Hersenen bederven. Eenige deeltjens van de Hersenen afgebeeldt. Hersen-fibertjens vierzydig; ook wel seszydig. Zy bestaan uyt zeer kleyne deelen, die niet te bekennen zyn. Zyn met zeer dunne vliesjens bekleedt. 's Menschen gezigt zal noit die deelen ontdekken, waar uyt de Hersen-fibertjens bestaan: en waroom?

De ader van een Appel in de lengte doorsneden. Onbedendelyk veele aderen in een Appel. Zoo een ader bestaat uyt veele aderen. De Hersen-fibertjens koomen niet voort uyt de bloed-vaten. Verdere opmerkingen op de Appel-deelen, en de vliezen van die Appel deelen.

Het 't zamenstel van de vruchten gaat byna op dezeldge wyze toe. De ader uyt de groote bast van een Cocos-noot, om zulks te bewysen, afgetekend; en beschryven. Hersen-fibertjes tegen het Hersen-vlies leggende; doch scheenen eer rondachtig dan vierzydig te zyn. Gedroogde Hersenfibertjens overdwars doorgesneden; en waarnemingen daar over gemaakt. De Hersen-fibertjes in de lengte doorgesneeden: en op meer andere wyzen behandelt.

De Hersen-fibertjes van een Varken wel 4 maal dikker als de vleesch-fibertjens van een Os. Door alle die bloed-vaatjes loopt het bloed geduurig om. Deselve hebben geen begin nochte eynde dan in het hert. De Arteria en de Vena is dezelfde Ader; behalven dat de eene het bloed van het hert afvoert; en dat de andere het zelve bloed naar het hert toe voert. Hoe het lichaam door het Arterieel bloed gevoedt word: wordende de dunne stoffe van het bloed, dewelke Serum genoemt word, door de dunne rokjens van de Arterytjes gestooten enz. Hoe dienstig het is dat het bloed dun en vloeybaar zy.

De zwartigheyt van het bloed ontstaat niet uyt een verbrande gal, maar uyt het gebrek van Wey. Men heeft het leven van menig mensch verkort, met hem in zyne ziekte drank te weygeren. Het bloed, als het te dik is, kan niet ras genoeg voortgedreven worden door de menig-vuldige bloed-vaatjens van de Hersenen: waar uyt dan hoofdpyn moet ontstaan. Waarom dit minder plaats heeft in de vleesch-musculen.

Hoe de Auteur zich gedraagt, als hy gewaar word dat zyne urine wat rood achtig is; en hoe dat hy dan overvloediger Thee en Koffy gebruykt. Hoe de Hersen-fibertjes zich op sommige plaatzen vereenigen, dan weder van een scheyden, en kort daar na weder by malkander koomen. Het zelve ook gezien in de Hert-fibertjes van eenig dier. Die vereeniging is noodzakelyk, op dat ze den last, dien ze moeten moeten uytstaan, des te beter zouden draagen.

Brains of a pig examined. How the same lie connected. How they are joined to the blood vessels. The joining with the blood vessels is necessary: otherwise the brains would deteriorate. A few sections of the brain depicted. Brain fibers four-sided; also some six-sided. They are composed of many little parts, that are not recognized. Are covered with very thin sheaths. Human vision will never discover the parts, which the brain fibers consist of: and why?

The vessel of an apple cut lengthwise. Undoubtedly many vessels in an apple. Such a vessel composed of many vessels. The brain fibers don't come from the blood vessels. Further remarks on the apple parts, and the sheaths of the apple parts.

The structure of the fruits happens almost in the same way. The vessel depicted from the large bark of a coconut tree, in order to prove such; and described. Brain fibers lying against the brain sheath; appears to be round rather than four-sided. Dried brain fibers cut transversely; and observations made about them. The brain fibers cut through lengthwise: and treated in other ways.

The brain fibers of the pig more than 4 times thicker than the little flesh fibers of an ox. The blood runs continuously through all the blood vessels. The same have no beginning or end other than in the heart. The arteries and veins are the same vessel; except that the one transports the blood away from the heart; and that the other that delivers the same blood to the heart. How the body is nourished through the arterial blood: being the thin stuff of the blood, which is called serum, pushed through the thin little skirts of the arteries. How useful it is that the blood is thin and liquid.

The blackness of the blood arises not from burnt bile, but from the lack of whey. It has shortened the life of many a human, by denying him drink in his sickness. The blood, if it is too thick, can not be propelled swiftly enough for the multitude of little blood vessels in the brains: where head pain must come from. Why this happens less often in the flesh muscles.

How the author sustained himself, when he became aware that his urine was somewhat reddish; and how he used tea and coffee so copiously. How the brain fibers themselves are joined in some places, then further divided, and shortly after that come together. The same also seen in the heart fibers of any animal. That joining is necessary, because to carry out their task all the better, they must stick out.