Wrote letter of 1717-05-26 (AB 335 SB XXXVI) to Abraham Cornelis van Bleyswyck

Date: 
May 26, 1717
Standard reference information
Cole's number: 
226
AB/CL number: 
335
AB/CL volume: 
18
Leeuwenhoek's summary

Leeuwenhoek's inhoudsopgave, summary of the contents, for Send-Brieven XXXVI. My translation and emphasis.

Opmerking op de zenuwen. Eene zenuw in verscheyde zenuwtjes verdeelt. Een zenuwtje, weynig dikker als een Varkens hair, bevonden uyt wel 30 kleyndere zenuwtjes te bestaan. Yder van de kleyndere zenuwtjes legt in een vliesje besloten. Word beschreven hoe het voedzel uyt de slag-aderen aan 't lichaam mede gedeelt word: maar het sap van de zenuwen word op eene andere wyze door het lchaam verspreydt; en op hoedanige wyze?

Bloed-adertjes over en langs de zenuwen loopende. De vaatjes, die de zenuwe uyt maken, hebben ook haare rokjens, zoo wel als de Bloed-aderkens: doch die rokjens zyn eygen vliesje. Menigvuldige zeer kleyne openingen in eene zenuwe; doch van tweederhande soort, grooter en kleyner enz. De deelen van den rok, die het Rugge-merg bekleedt, loopen niet langs maar rondom het Rugge-merg. Zoo is het ook gelegen met de rokken van de zenuwen. Op wat wyze de zenuwen uyt het Rugge-merg voortkoomen. Door de wervel-beenen gaan; aldaar met een nieuwe huyt bekleedt worden, enz. Dezelve huyt loopt ook rondom de zenuwen.

Rok van de zenuwen, dubbeld op malkander leggende. Vocht tusschen beyde die deelen gevonden; waar toe die vocht dienstig is. Menigte van lange dunne deeltjens, waar uyt een zenuw bestaat. De deelen van de zenuwen hebben ook slangswyze bogjens, om zich in te krimpen en uyt te rekken, zoo wel als Tekkers en Vleesch-fibertjens. Het maakzel van het Rugge-merg koomt eenigzins over een met dat van de zenuwen.

De Hersenen van een varken beschouwt: die deelen zeer onsterk, in vergelykinge van de zenuwen uyt het Rugge-merg en van de Hersenen door het Vergroot-glas vertoont worden. Dit schynt door het sterven veroorzaakt te worden. De Hersenen van een Muys bezigtigt; en bevonden, ten meesten deele, by die van een Varken over een te komen. De openingen in de zenuwen, uyt het achterquartier van een Kalf, gezocht en gevonden. De zenuwen van eenen Braassem onderzocht. Die van een jaarig Lam bezigtigt: en in dezelve, aan 't eene eynde, niet als in een gekronkelde deelen gezien.

Een zenuw-deeltje, niet dikker als drie hairen van een mans kinne, bestont wel uyt 1000 vaatjens. Reden van de gemelde kronkelinge der zenuwen. Zeer dunne zenuwtjens, tusschen de rokken van de zenuwen leggende: in die dunne zenuwtjens ook vaatjens gezien. Zeer kleyne vaatjens, overdwars over de zenuwen loopende. In een zenuwtje, niet dikker als een hairtje van de kinne, 16 vaatjens bespeurt. Yder draatachtig deel, waar uyt een zenuwe bestat, met een stoffe omvangen, dewelke naar een Membraatje gelykt. De slangswyze bogten, die ter inkrimpingen en uytrekkingen noodig zyn, in de zenuwen aangewezen.

Remarks on nerves. A nerve divides into various little nerves. A little nerve, little thicker than a pig's hair, found to consist of 30 smaller little nerves. Each of the smaller little nerves lies enclosed in a little sheath. Described is how the nourishment from the beating vessels [arteries] is also divided in the body: but the fluid of the nerve is spread through the body in another way; and in what way?

Little blood vessels running over and along the nerves. The little vessels, that make up the nerve, also have their little skirts, as do the blood vessels: the little skirts their own little sheath. Various very little openings in a nerve; still of the secondary type, larger and smaller, etc. The parts of the skirt, that covers the spinal cord, not running along but all around the spinal cord. So it is also with the skirts of the nerves. In what way the nerves come out from the spinal cord. Running through the vertebrae; there are covered with a new skin, etc. The same skin runs also all around the nerves.

Skirt of the nerves, lying doubled on each other. Fluid found between both parts; what use the fluid is. A multitude of long thin little parts, that a nerve is composed of. The parts of the nerve also have lengthwise bends, in order to relax and stretch out, as do pullers [tendons; Dutch "Trekkers"] and flesh fibers. The structure of the spinal cord is rather similar to that of the nerves.

The brains of a pig described: the parts very weak, similar to the nerves from the spinal cord and from the brains are shown through the magnifying glass. This appears to be caused by death. The brains of a mouse inspected; and found, for the most part, to be the same as that from a pig. The opening in the nerves, from the backquarter of a calf, sought and found. The nerves of a bream examined. That of a year-old lamb inspected: and in the same, on the one end, not as seen in the coiled parts.

A nerve section, not thicker than three hairs from a man's chin, composed of 1000 little vessels. Reason for the mentioned coiling of the nerves. Very thin little nerves, lying between the skirts of the nerves: in the thin little nerves little vessels also seen. Very small little vessels, running transversely over the nerves. In a little nerve, not thicker than a little hair from the chin, 16 little vessels traced. Each thread-like part, that the nerve is composed of, surrounded with a substance, which is similar to a little membrane. The lengthwise bends, that are necessary for relaxation and stretching, shown in the nerves.

Related images: