Wrote letter of 1717-10-08 (AB 343 SB XLIV) to Members of the Royal Society

Date: 
October 8, 1717
Standard reference information
Cole's number: 
234
AB/CL number: 
343
AB/CL volume: 
18
Leeuwenhoek's summary

Inhoudsopgave, summary of the contents, for Send-Brieven XLIV. My translation and emphasis.

De wortel Pareira Brava, die zoo in de Genees-kunde geprezen word, voor het Vergroot-glas gebragt. Door dien wortel zyn zeer groote pori [Lat.] verspreit: hoe dezelve geplaatst leggen. Kleine schyfjens daar afgesneden, en nat gemaakt. Die schyfjens, en dat water, door het Vergroot-glas onderzocht. Heldere en kleyne deeltjens uyt het hout in 't water getrokken, die naar zout geleeken.

Verscheide figuuren van dezelve deeltjens. Verwonderens waardig t' zamenstel van den zelven wortel. Een weynigje van den wortel in regenwater gekookt; en dat regenwater onderzocht. Onbedenkelyke menigte van kleyne deeltjens in dat water ontdekt.

Een weynigje van dat water met des Schryvers blood vermengt: waar door de bloet-bolletjens zeer van een verspreyt wierden. Hoe de bloet-bolletjens daar door een bogt kreegen. Vordere gestalte van die bolletjens. Hoe de bloet-bolletjens, in dezelve waarneeminge, t' zamen-gestremt zynde, als een vast lichaam maakten. 't Is met wel te begrypen hoe dat de bloet-bolletjens zoo zacht zynde, en in de lucht door de minste aanraaking t' samen stremmende, in de aderen, daar ze malkander zoo stooten en wryven, niet en stremmen. Meer als het derde deel van den wortel bestaat uyt vliesjens. In de vliesjens leggen de ingebeelde zout-deelen.

Hoe dat die door het indroogen aan malkander als zyn vastgepakt, en byzondere figuuren hebben. Hoe die deeltjens, in de gemelde vliesjens opgeslooten, door de hitte van 't vuur als in eene meelachtige stoffe veranderen. De stoffe, in de vliesjens van den wortel Pareira Brava opgeslooten, word ook in de wortelen China en Irias gevonden. Deze stoffe, in de gemelde wortelen, was ook voorzien met naaden, gelyk de Tarwegreyntjes. Het staat ook te denken dat de deeltjens, in de vliezen van Pareira Brava opgeslooten, zoodanige naaden hebben.

Hoe dezelve deeltjens, ter geneezinge ingegeven, door de warmte en de vocht van 't lichaam in onbegrygelyk kleyne deeltjens gedeelt worden. Moeite gedaan, om de zout-deelen in de Pareira Brava te ontdekken.

Waarom zulks niet wilde gelukken. Vordere poogingen gedaan, om het vaste zout van de zelven Wortel te ontdekken. Eyndelyk is het gelukt, met den wortel gansch wit te branden, een overgroot getal van zout deelen in den zelven te ontdekken. Deze zout-deelen wierden zeer ligtelyk ontdaan in eene vochtige stoffe.

Het is niet wel te begrypen hoe die zout-deelen, die zoo vast aan 't hout vereenigt zyn, eenig nut konnen doen aan 's menschen lichaam. Door eene langzaame stremming van de zout-deelen heeft de Schryver der zelver figuuren ontdekt; die ook aangewezen worden.

Die figuurtjens ook gevonden in de zeer kleyne zoutjens. Onbedenkelyke kleynheyt van die kleynste zout-deeltjens, die ook aan de grootere rondomme vast zitten. Word beslooten dat die zout-deelen ook geweest waren in 't water; daar de wortel eerst in gekookt en gebrandt was, schoon daar in niet gezien wierden. De grooter zout-deelen waren uyt kleyndere t' zamen gestremt; en weynig in getal. De allerkleynste zout-deeltjens van dezelfde figuur met de groote. Dezelve wortel op een staafje fyn en gezuyvert zilver gebrandt, op dat geene deelen van de houtskool zich met de gebrande stoffe zouden vermengen. En evenwel dezelve zout-deelen gevonden.

The root Pareira Brava, that is so prized in medicine, brought before the magnifying glass. Its very large pori spread through this root: how the same lies placed. Little slices cut off, and made wet. The little slices, and the water, examined through the magnifying glass. Clear and small little pieces drawn from the wood into the water, that seemed like salt.

Various figures of the same little pieces. Amazement at the structure of the same root. A little bit of the root cooked in rainwater; and that rainwater examined. Inconceivable multitude of little particles discovered in the water.

A little bit of the water mixed with the writer's blood: through which the blood globules were spread. How the blood globules got there through a bow. Further form of the globules. How the blood globules, in the same observation, were sticking together, as one firm body. It is easy to understand how the blood globules are so soft, and in the air stick together through the least touch, but in the blood vessels, where they thrust and rub against each other, they do not stick together. More than a third of the root is composed of little sheaths. In the little sheaths lie the imagined salt pieces.

How its grip is made stronger by drying, and have special shapes. How the little particles, enclosed in the mentioned little sheaths, change through the heat of the fire into a mealy material. The material, closed up in the sheaths of the Pareira Brava root, are also found in China and Irias roots. This material, in the mentioned roots, was also provided with seams, the same as for the wheat grains. It is also thought that the little particles, closed up in the sheaths of Pareira Brava, also have such seams.

How the same little pieces, administered medicinally, are divided by the warmth and fluid of the body into an inconceivable number of little pieces. Difficulties had, in order to discover the salt pieces in Pareira Brava.

Why such a thing not successful. Further attempts made, to discover the firm salt of the same root. Finally it was successful, with the root burned completely white, and an enormous number of salt pieces discovered in the same. These salt pieces were very easily extracted in a liquid material.

It is not well understood how the salt pieces, that are joined so firmly to the wood, can be of any use for the human body. Through a slow sticking together of the salt pieces the writer has discovered the silver shapes; that are also indicated.

The little shapes also found in the very small salts. Inconceivable smallness of the smallest salt particles, that are also sitting firmly around the larger. Is concluded that the salt parts have also ended up in the water; the root was first cooked and burned, although it was not seen there. The larger salt parts were stuck together from smaller ones; and were few in number. The smallest of all salt particles had the same shape as the larger. The same root burned on a thin rod of purified silver, so that no parts of the charcoal would mix with the burned material. And nevertheless, the same salt pieces found.

Related images: