Amended will of November 17

Date: 
November 26, 1721

Two weeks after writing it, Leeuwenhoek and his daughter Maria added a paragraph to their self-composed will of November 17. They specified that the longer living of the two could not alter the bequests in the November 17 will, nor could the executors of this will, added in Antony's hand.

Document: 

Jan de Bries, notary ONA inv. 2415J, fol. 596

Wij onder geschreven testatuuren hebben hiervoren geseyt dat de langstlevende, de genoemde legaaten niet en sullen verminderen, maar wel vermeerderen, maar nu verklaaren wij testatuuren, dat de langstlevende van ons beyde de magt sal hebben om de legaaten in dit ons testament gemelt te niet te doen, te verminderen of te vermeerderen, hetsy onder de hand als was het sonder segel ende dat sulks in waarde sal houden, als was het voor notaris ende getuygen gepasseert, ende in dese testament stont uytgedrukt en soodanige magt, sal ook de langstlevende hebben om de executuurs hoewel die bij ons hier sijn aangestelt, deselve te niet te doen en andere in derselver plaatse aan te stellen.

Heden den 26 November 1721

Antoni van Leeuwenhoek
Maria van Leeuwenhoek

executeurs

d' Heer Jan van Leeuwen
d' Heer Gerard van Loon
d' Heer Jan de Bries