Appeared before the Weescamer to begin the process of curating the estate of Simon de Bourbon

Date: 
July 15, 1667
Document: 

WKD inv. 466-9 fol. 426

Op den 15 Julij 1667 compareerde ter weescamer Anthoni Leeuwenhouck en vertoonde Acte van de heeren van de Weth dese stadt in dato den 18 Meij dese jaers waarbij de voorn. heeren den persoon van Sijmon Bourbon gewoont hebbende op de Laeckengraft omme Redenen in de voorn. Acte vermelt, hebben gestelt in curatele en hem geinterdiceert en verbooden d'Administratie sijner Goederen en tot d'Administratie vandien hebben gestelt en gecommitteert den voorn. Leeuwenhouck die volgens het XIX articel van de weescamer gehouden blijft deselve te regeren naar de Ordonnantie der voorn. Camer en aldaar daar van te doen behoorlijke Reeck. en verantwoording.

On 15 July 1667, Anthoni Leeuwenhouck appeared before the Weeskamer and showed the act of the Heren van de Weth of this city dated 18 May of this year whereby the previously named gentleman have ordered the person of Sijmon Bourbon, living on the Laeckengraft, for the reasons mentioned in the previously named act, into receivership and have interdicted and forbid him the admistration of his goods and to the administration of them have ordered and committed the previously named Leeuwenhouck who according to article XIX of the Weeskamer remains obliged to rule according to the ordinances of the previously named Kamer and to do a proper accounting and justification.

Gedaen bij alle de heeren Weesmrn.

Op den 3 September 1667 is Reecken. gedaen
Op den 14 Novembr 1668 is Reecken gedaen
Op den 28 November 1670 is de laetste Reeck. gedaen
Op den 16 December 1670 is scheijding gedaen

Done by all of the gentlemen Weesmeesters.

On 3 September 1667 an accounting was done
On 14 Novembr 1668 an accounting was done
On 28 November 1670 the last accounting was done
On 16 December 1670 the division of goods was done


Inheritance tax

ORA inv. 355 Successierecht - Register van de gedane soomatien tot betaalinge van het middel op het collateraal

den 9 septemb 1670

Bij mij ondergeschr Gerechtsbode der stadt Delft een gelijce biljet uijt gebracht aen Camerbewaerder Leeuwenhoece als curateur en persoon van Simon d'Bourbon (inden) overleden ...
ten dagen als voren

den 19 dito

Een gelijc biljet uijt gebracht bij mij ondergeschr aen nots. Joris van der Hoeven ten opsichte en goederen onder sijne adminstratie berustende het recht XX p. subject naergelaten bij Simon Bourbon overleden ...
Ten oirconden desen (..) ten dagen alsvoren

Sources