Appointed city inspector of imported and exported liquids / wine gauger

Date: 
August 15, 1679

Appointed city wine gauger in place of the deceased Dirck Aris at a salary of 140 guilders per year that is paid by the tax farmers (pachters) ...

Document: 

OAD inv. 347B, fol. 136 Kleine ambten en officien

ORA inv. 171, fol. 243v Kamerboek 48 for January 1674 to June 1681

De Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der stad Delft stellen mits desen Anthonij Leeuwenhoeck in plaatse van Dirck Aris overleden tot wijnpeijlder op 't zalaris van een hondert vijftigh gl. sjaers die hem bij den pagter in den tijt wesen betaelt ende uijtgekeert sullen worden ende t'elcken peijlinge soo veel daar en boven als den pagter met hem verdragen ende overeencomen sal sonder dat den pagter nogtans iemant anders int peijlen van stadswegen sal mogen gebruicken waartoe hij den behoorlijcken eet gedaan heeft.

Actum den 15 Augusti 1679.

Sources