Appointed curator; Johannes Blaucamer guarantor

Date: 
February 10, 1679

Although he had already administered several estates, most notably that of Johannes Vermeer and Sijmon Bourbon, Leeuwenhoek did not officially become a curator until early 1679. Johannes Blaucamer put up his security bond.

Two years earlier, Leeuwenhoek and Blaucamer had bought property together.

Document: 

ORA inv 318 5e Register van de Curateelen, fol. 69

Op huijden den X februarij XVIC negen en seventich compareerde voor ons Schepenen der stadt Delft Johannes Blauewcamer gerechtsbode deser stadt erkende sijne borg te constitueren onder speciale renunciatie en beneficie ordinis (  ) excusonis en effecte van dien sijn ter genoegen houdende onderricht voor Anthonij Leeuwenhouc Camerbewaarder en heere Schepenen binnen deser stadt en dat voor desselfs handeling en getrouwigheid mitsgaders de administratie van alle de boedel en goederen (  ) als hij Leeuwenhouc tot curator (crediteur) ofte sijnents andersints bij het collegie van gemelte deser stadt ter enige tijds sal werden gestelt oft geauthoriseert oner belofte van en renunciatie als boven te (cederen) alle het geene dat van Leeuwenhouc uitten (hoofde) als binnen ter enige tijds soo als hem als met iemant in het particulier soude mogen bevinden mede schulden gebleven te zijn ende verbonden als naer rechten,

In kennisse deser heere Schepenen onderteijkent ter dage en jaer boven.

[signed] Adriaen van der Hoeff and Johan Thierens

Today, 10 February 1679, appeared before our Magistrates of Delft Johannes Blaucamer, court messenger of this city, acknowledging his security deposit to constitute under special ...

 

Sources