colleague Nicolaas van der Sloot appointed co-wine gauger

Date: 
September 4, 1679

The Heren van de Wet included the mayors, the magistrates, and the sherrif and the rest of the paid professional staff -- pensionary and secretaries -- when they met as a group.

Nicolaas van der Sloot in place of the deceased Dirck Arris as wine gauger (wijnroijer) together with the camerbewaarder Anthonij Leeuwenhoeck for a yearly salary of five hundred guilders, being half of the six and four hundred guilders that the forenamed Dirck Arris and Anthonij Leeuwenhoeck respectively enjoyed in their previously described capacity as wine gaugers as will the other five hundred guilders being enjoyed by the forenamed Leeuwenhoeck owing to the "geseijde sijne functie".

Document: 

ORA inv. 171, fol. 263 Keurboek 48 for 1674 januari - 1681 juni

De heeren van de Weth der stad Delft stellen bij desen Nicolaas van der Sloot in plaatse van Dirck Arris overleden tot wijnroijer deser stad beneffens den camerbewaarder Anthonij Leeuwenhoeck op een jaarlijx Tractement van vijfhondert Gulden, sijnde de helfte van ses en vierhondert gulden die bij den voorn. Dirck Arris ende Anthonij leeuwenhoeck respectivelijcken in de voors. hare qualiteijt als wijnroeijers genoten sijn als sullende de andere vijffhondert Gulden bij den voorn. Leeuwenhoeck wegens de geseijde sijne functie genoten worden, sullende het voors. Tractement voor en ten behouve van de voorn. van der Sloot gelijck als dan mede dat van de voorn. Leeuwenhoeck aanvang nemen 1 October naest comende, welcke voors. Tractement hem van der Sloot in voegen als dat van Leeuwenhoeck hem sal werden uitgereijkt bij de respective pagters van de impost van de wijnen soo over deses stad als het plattelant daaronder resorterende metter thien hondert guld. die t'haren laste voor ende ten behouve van de twee wijnroeijers bij de nunciaitie gestipuleert werden, des sal hij Nicilaas van der Sloot gehouden sijn het voors. emploij ten plattenlande waar te nemen ende bij den voorn. leeuwenhoeck binne dese stad, soo nogtans dat sij den anderen bij sieckte ofte andere voorvaLlende ongelegenheden gehouden sullen sijn te vervangen ende in allen gevallen hij van der Sloot nevens den voorn. Leeuwenhoeck binnen dese stad waar te nemen den gewoonlijke maandelijcke peijlingen in voegen als voor desen bij den vorn. leeuwenhoeck ende Dirck Arriz gesamenetlijk is gedaan geweest, blijvende hij Nicolaas van der Sloot allent halven gehouden sig in de opgemelte sijne functie te gedragen als een goet opregt ende getrouwe wijnroijer schuldig is ende behoort te doen naar volgens de ordre ende instructie die hem van der Sloot daartoe sal werden ter handen gestelt, waartoe bij hem van der Sloot dan oock is gepresteert ende afgelegt den gewoonlijcken eed.