daughter Maria named in will of her aunt Maria de Meij

Date: 
October 8, 1669

daughter Maria named in will of her aunt Maria de Meij to inherit D0026 Oosteinde 252 Vooromme (see 1655).

Document: 

Paul Durven, notary ONA inv. 2237, fol. 14-15v; house: ORA inv. 282, fol. 408R1

In Name des Heeren Amen. Kennelijc sij eenen ijgelijcken dat op huijden de VIII October negen ent sestg voor mij Paulus Durven, Nots. publ. bij den hove van Holland geadmitteert, wonende binnen Delft en voor de naerbeschr. getuijgen gecomen ende gecompareert is Juffr. Maria de Meij, mij Nots. bekend, klouck ende gesont van lighaem, hare verstand, redenen en memorie seer wel magtig (etc.) verclaerde sij testatrice genomineert ende geinstitueert bij desen tot eenige en universelel erfgen. Maria Leeuwenhouck, haer suster Barbera de Meijs dogter, gewonnen bij Anthonij Leeuwenhouck, in alle de goederen, actien en geregtigheden die sij testarice meter dot ontruijmen en naerlaten sal, geen uijtgesondert, omme met d'slve goederen tharer goedduncken te mogen handelen onder den conditie nogtans dat indienn dvorn. Maria Leeuwenhouck mogt komen in tijd ende wijle haerselven te begeven in den huwelijcken state, sonder uijt kagte van en huijwelijkse vooraerde haer goederen uijt de gemeenschap met haer man te ex(cluseren) ende dien volgende haer goederen soude komen in de gemeenschap uijt kragte van het regt inne onsen lande in sodanigen cas, wil sij testatrice, dat haer testatrices goedren niet sullen komen uijt kragte van het landregt in de gemeenschap maar gevende de voorn. Maria Leeuwenhouck alleen bij magt oomme de voors. goederen bij testament haer voorn. man in der tijd ofte iemand anders te sullen mogen maken, ende geen testament gemaeckt hebbende soo sullen haer haer testatrices goederen na de doot van de voorn. Maria Leeuwenhouck gaen ende devolveren in sodaniger voege gelijck sij testatrice in cas sij Maria Leeuwenhouck sonder oijt getrout geweest te sijn ofte getrout sijnde geen kinderen hebben, quam te overlijden aenstonts sal komen te verclaren indien dat de voorn. Maria leeuwenhouck haer selve niet en quam te begeven ten huwelijcken state ofte sonder kinderen haer leven hebbende gerijndigt, soo wil sij testatrice dat alsdan haer goederen sullen genoten worden in vollen eijgendom bij den voorn. Antonij Leeuwenhouck, getrout geweest sijnde met haer testatrices voorn. suster Barbera de Meij, verbind ende sij testatrice so dit geval namenlijk off dat Maria Leeuwenhouck noijt getrout sal sijn geweest ofte geen kinderen sal hebben, dat de voorn. Maria Leeuwenhouck de vrije dispositie van haer testatrices naer te laten goederen sal mogen gebruijcken tot nadeel van haer voorn. vader Anthonij Leeuwenhouck gehouden sal sijn uijt te reijcken aen het Charitaethuijs alier de somme vijer hondert guldens, Twe hondrt gldens aen verscheijde armen luijden, meest aen de testatrice overgeblevene kennissen, ende anderen, soo als den excecuteur van haer testatrices uijterste wlle sal komen goet te vinden en sijnen raet gedragen sal, nogh aen Elisabeth de Meij haer testatrices Moeij ofte bij vooroverlijden van deselve op haere kinderen de somme van vijer hondert guldens, gelijcke vijer hondert gulden aen Jacob Wannee, mede bij sijn vooroverlijden op sijn kinderen ende ten laesten aen Joannes ende Pieter de Vinder teamen d'somme van ses hondert guldens insgelijcx bij haar vooroverlijden op haare kinderen, welcke voors. kinderen sij testatrice begeert dat niet verder dan tot de eerste graad sal werden geëxtendeert, niet jegenstrevende kindsknderen in levende lijve mogten sijn, ende belangende het legaat aan Pieter ende Johannes de Vinder gemaect niet jegenstaande haar testatrices meijninge is, dat het regt tot de voorschr. legaten sijnen oorspronck en aanvanck sal nemen op het overlijden van de voorn. Maria Leeuwenhouck, soo wil sij nogtans dat indien Johannes ofte Pieter sonder kinderen mogte komen afflijvig te worden voor de voorn. Maria Leeuwenhouck ende dienvolgens alleen in d'helfte van de voors. ses hondert aen de langstlevende soude komen, soo begeert sij testatrice nogtans dat de geheele ses hondert gls sulen komen aan de langstlevende ofte sijne kinderen. ...

Stelde verders sij testatrice tot Executeur van haar testatrces laatste begeert de voorn. Anthonij van Leeuwenhouck haar swager, gevende hem sodanige magt ende autoriteit om hem voors. goederen middelerwijle ten meesten orbaar van sijne dogter te administreren 't sij int verkoopen van roerendeof onroerende goederen sonder iemands last in desr verders van noden te hebben (etc.).

Aldus verleden en gepasseert in presentie van Arij Cornelisz van de Rotte ende Hendrick Groenewegen als getuijgen ten dese versogt.

Marija de Meij
Arij Cornelisz van de Rotte
Hendrick Groenewegen
P. Durven Nots

Sources