daughter Maria received bequest from Bisschop estate

Date: 
January 26, 1714

daughter Maria Thonis named as receiving 500 guilders in the inventory of the estate of her cousin Johannes Cornelis Bisschop. His mother was Elisabeth de Meij (-1671), Maria Thonis's great-aunt.

Johannes Cornelis's sister was Maria Cornelis Bisschop, who had made the bequest to Maria Thonis in her will of April 29, 1708.

Johannes Cornelis (1643-1714) was buried 1714-01-23 in the Nieuwe Kerk. He had lived on Oude Langedijk, corner of Burgwal, owned by their father, the coppersmith Cornelis Cornelis Bisschop (-1691).

Document: 

Jan de Bries, notary ONA inv. 2407A, fol. 45v

The opening and the section relating to Maria van Leeuwenhoek and the 500 guilders:

Inventaris van de boedel en goederen soo roerende als onroerende, geen uijtgesondert, die Sr Joannes Bisschop op den 14e januarij deses jaars 1714 binnen Delft metter doot heeft ontruijmt. ...

Eerstelijck is in den boedel gevonden des overledens Testament op den 29e April des Jaars 1708 voor den Notaris Jan de Bries en getuijgen alhier verleden nevens sijn overledene zuster Maria Bisschop wien bij deselven elkanderen hebben geinstitueert tot universele erffgenaem in de goederen van den eerst stervende van hun beijden en waarbij voorts de laastlevende disponerende eerstelijck heeft gelegateert aan mejuffrou Maria Leeuwenhouck dogter van de Hr Anthonij van Leeuwenhouck de somme van vijffhondert gulden, aan Dora de Vinder gelijcke somme vijffhondert gulden, aan ...

Sources