daughter Maria Thonis sold two little houses

Date: 
November 26, 1710

Maria van Leeuwenhoek sold to Hendrik van Leeuwen the two little houses on the Donkersteeg that her grandfather Elias had bequeathed to her aunt Maria and that Aunt Maria had in turn bequeathed to her.

She got a lump sum of 250 guilders cash for both houses.

Document: 

ORA inv 222 1707 mei - 1711 september, Waarbrief 5R-272v

Wij Mr Adriaen Gerrit Doublet ende Gaspar van Kinschot, Schepenen in Delft, Oirconden dat Juffr. Maria van Leeuwenhoek meerderj. dogter, eenige erffgenaam van haar moije Maria de Meij die een dogter was van Elias de Meij, aan Hendrik van Leeuwen verkogt ende voor ons in vollen eijgendomme opgedragen heeft twee huijsgens ende erven met een tuijntge daar aen, staende ende gelegen nevens den anderen aen de zuijdsijde van de Donkersteeg alhier, belend ten oosten Jonas de Kort ende ten westen Aertge van Nesch huijsv. van Barent van Bremen ... sijnde dit vekogte vrij ende onbelast niet daar op staende als den heer sijn recht ... Ende bekende van de voorsz. cope ende opdragte voldaen ende betaelt te sijn met de somme van tweehondert vijff en twintig guld., bij haar gereed in eender somme teffens ontfangen.

Alles etc. gedaen den 26 Nov. 1710.

We, Mr Adriaen Gerrit Doublet and Gaspar van Kinschot, magistrates in Delft, record that Juffr. Maria van Leeuwenhoek adult daughter, only heir of her aunt Maria de Meij who was a daughter of Elias de Meij sold to Hendrik van Leeuwen and before us before us in full ownership has conveyed two houses and properties with a garden, standing and lying beside each other on the south side of the Donkersteeg bordering to the east Jonas de Kort and to the west Aertge van Nesch housewife of Barent van Bremen ... being this sold free and unencumbered not standing up there as the gentleman's right ... And known by the envisaged purchaser and to be completely conveyed and paid with the sum of two hundred twenty-five guilders, received by her in one cash sum.