Executors of daughter Maria's estate advertised for heirs

Date: 
August 19, 1749

Van der Lely and Assendelft, the executors of the estate of Maria Thonis, tried in vain to find heirs so that they could distribute Maria's legacy to them. Among their attempts were advertisements in regional newspapers.

Document: 

Hollandsche Historische Courant 1749-08-19

Vermits Juffr. Margaretha Cornelia Hobus, in September 1748, benedden haar mondige jaaren in 's hage ongetrouwt is komen, te overlijden, en by dezelve bezeeten is zeker Capitaal, met last van Fidei commis, en alsoo vervallen op de Erfgenamen ab intestato van wylen Juffr. Maria van Leeuwenhoek, eenige nagelatene Dochter van wylen den heer Anthonij van Leeuwenhoek, in zyn Ed. leven Lidt van de Koninglyke Societeyt der Wetenschappen binnen Londen, en van Barbara de Mey, zoo werd een iegelyk, die sustineert erfgenaam ab intestato van de voorn. Juffr. Maria Leeuwenhoek te zyn, verzocht, zig met haare bewyzen te addresseeren aan de heeren vander Lely en Assendelft, als Executeurs van den Testamente van wylen Juffr. Maria van Leeuwenhoek.