great-uncle Cornelis Philips Leeuwenhoek testified before a notary

Date: 
November 8, 1590

This document establishes his name as Cornelis Philips and his age as "around 32 year". Thus, he would have been born around 1558.

Type of act: certificate (attestatie)

paintiffs (requirants)

Jan Quirijnsz    kuiper       
Neeltgen Quirijnen         

testifier (attestant)

Cornelis Phillipsz    basketmaker (mandenmaker)    Delft   

Michijel Jansz
Gijsbrecht van Wijck    notary
Quirijn Evertsz    kuiper
Trijntgen Quirijnen

witnesses

Barendijn Jansz Buzijn
Pieter Aertsz    basketmaker's helper (mandenmakersknecht)

Document: 

Cornelis van Westerbaen, notary

ONA inv. 1525, fol. 110_1

The document begins:

Op huijden desen Vllle novembris anno 1590 compden voor mij openbaar Notaris bij den provintsialen Lantshooffs van Hollant notaris geadmitteert ende getuijgen hijer onder genomineert Corn. Phillipsz mandemr binnen der stadt Delft, oudt ontrendt XXXII Jaren en heeft hij sijn manne waerheijdt, conscientie ende zijene salicheijdt (etc.)

Op huijden desen VIIIe Novembris anno 1590 compde voor mij openbaar Notaris geadmitteert bij den provintialen Raade t Hoofft van Hollant, ende getuijgen hijer onder genomineert Corn. Phillipsz mandemacr binnen der stadt Delft oudt ontrent XXXII jaren ende heef hij bij sijne mannewaerdiheijdt constietutie ende zijen salichheijdt in plaetse van eede verclaert getuijcht ende gedeposeert ten versoucke van Jan Quirijnsz cuijper ende Michijel Jansz als getrout hebbende Neeltgen Quirijns woonachtich te (Wes) als dat hij deposant daar present bij aen en over is geweest ende als getuijg gestae heeft op ten XXIIIen Marty lestleeden tentijde Gijsbrecht van Wijck Notaris binnen Delft voornt beschreeff den testamente van Quirijn Evertsz cuijper za.

Sources