Pouwels van Crombrugge

Antony's: 
previous owner of Gulden Hoofd
Death or Burial date: 
October 14, 1669
Burial DTB: 
DTB inv. 41 fol. 131 N.K.

Pouwels van Crombrugge, a dealer in serge, came to Deflt from Amsterdam.

The burial records in 1669 noted that he lived on the Hippolytusbuurt (DTB inv. 41 fol. 13).

In 1634, he bought the Gulden Hoofd on the Hippolytusbuurt, paying a tax to the Kamer van Charitaten. He paid the heath tax of 1638 on the Gulden Hoofd (OAD 589 Haardstedenregister).

In 1643, he sold the Gulden Hoofd to Frans van Helden and paid on top of that a tax to the Kamer van Charitaten. He had already bought a property, house and cow stall 'buiten de watersloot' even though he is later listed as living on the Binnenwaterslot.

Documents

Kamer van Charitaten registrations for Pouwels van Crombrugge

KCD 447 Omschrijvingbron namen van kopers en verkopers van onroerend goed en betaling van de transportbelasting hierover

no date on either
wijk: koper on both

inv. 367  fol. 9v3 (or 367/39e-009v3)
Pouwels van Crombrughe status: dead

inv. 368 fol. 32r1 (or 368/09e-032r1)
Hypolitusbuurt, Gulden Hoofd
guilders 3200

inv. 371 fol. 39v1 (or 371/194-039v1)
seller, Hijpolijtusbuurt

inv. 371 fol. 92v1 (or 371/194-092v1)
buiten de Watersloot, house, property, and cow stall
guilders 1500

OAD inv. 1761_1 fol. 498r post 2 volg 1 (1632 verponding - property tax)

In de Hypolitusbuyrt w.z. (kwartier 14; cross references: fol. 488v3, 208r4, 936r1))
guilders 18

Weeskamer registrations for Pouwels van Crombrugge

1632-02-17 WKD inv. 455 fol. 196

1634-04-01 WKD inv. 463 fol. 123 bundel 6 Boedel no. 3164 Staat met taxatie van de boedel van Femmeken Jansdr., gehuwd met Pouwels van Crombrugge, 1634

Opten eerste April XVI vijer ende dertich compareerde voor weesmren Pouwels van Crombrugge als vader van sijn twee kinderen gewonnen bij Femmeken Jans sijn sa. huijsvrouw bij namen Aechgie out twee jarenende Johannis ses maanden, ten eene; Jan Juriaens grootvader van voors. kinderen van moeders sijde, Jacob Gillisz van Hasselt en Jacques van Crombrugge als voochden van selve kinderen, ter andere sijd.

On April 1, 1634 appeared before the orphan masters Pouwels van Crombrugge as father of his two children with Femmeken Jans his late wife named Aechgie, two years old, and Johannis, six months, on the one side; Jan Juriaens, grandfather of these children on their mother's side, Jacob Gillisz van Hasselt and Jacques van Crombrugge as guardians of these children, on the other side.

Die bekende metten anderen overeengecomen ende veraccordeert te sijn aangaande de der kinderen moeders bewijs off erffenis (.....) dat de voors. Cromrugge sijn kinderen sal onderhouden in cost, clederen ende alle andere notelicks behoefte ter mondige dagen toe, d'selve ter schole sal laten gaan ende een hantwerk leren en wanneer sij gecomen sullen wesen ter mondige dagen ofte huwelicken state dat hij d'selve alsdan sal uijtkeren met hun beijden d'some van drie duijsent gulden en in cas een van beijde tevoren overleden mogte sijn aan langstlevende alsdan allen d'selve drie Duijsent gulden, sijnde der selver moeders volcomen naar gelaten goed volgens den staat hier overgelegd, met sulcken conditie nochtans indien beijde de kinderen beneden haar Jaren comen te sterven dat hij van voors. Drie Duijsent gulden alleen aan de voors. Jan Juriaens en sijn schoonvader off aan sijn erfegamen indien hij voor de voors. kinderen overleden mocht sijn, uijtkeren sal d'some van vijfhondert gulden eens en dat hij de twee duijsent vijffhondert gulden selfs sal blijven behouden ende sal de vijfhondert sijn in betalingen van twee Duijsent gulden die d'voors. Femmetje Jans bij dispositie gepasseert voor Willem van (Langens), Not. en getuijgen opten 29e December 1631 haar vader heeft gelegateert ingevolge heur kinderen minderjarich sijnde voor heur vader mochte comen te overleijden, blijvende de Dispositie in aller andere delen in sijn geheel sonder dit accoort enichsints in regard van vrinden van de kinderen moeders sijde te wesen verandert offte vernietight (etc.).