sister-in-law Maria Elias de Meij in business

Date: 
October 18, 1650

In the inventory of the estate of Pieter Jansz Goedhart, Leeuwenhoek's sister-in-law Marie de Meij is noted as being owed 2 gulden 10 stuivers for the delivery of a shirt to Goedhart.

Document: 

Not. G. Rota, Delft 18-10-1650

Inventaris van de boedel ende goederen sulcx als die bij Pieter Jansz Goedhart, lijndraajer, met Lijsbeth Willemsdr. van Mannenburch, sijne huijsfr. za. in gemeenschap beseten heeft, Ende huijden mettter doot ontruijmt ende naergelaten heeft, naerlatende tot haere eenich erfgenaem Lijsbeth Adamsdr. van Hoeck, wed. Pieter Jansz, haer enige dochter.

Eerst een huijs ende erve staende ende gelegen aen de suijtseijde van de Groote Broerhuijssteech binnen deser stadt, genaemt Heemskerck, daerinne de voors. Pieter Jansz jegenswoordich noch wonende is ende d'voorsz. Lijsbeth Willemsdr. deser werelt overleden is.

Maria de Meij woond int Oosteijnde is comende per resto van
een mans hemt aen voors. Pr. Jansz gelevert        II gl. X Strs

Sources