Magistrates approved payment by Maria Thins so Leeuwenhoek could pay Vermeer's creditors

Date: 
November 25, 1676

Magistrates approved a 500 guilder payment by Maria Thins to Antony so he could pay Vermeer's creditors

They added on 60 guildet "appearance costs" (de costen op de comparitie), perhaps to compensate Leeuwenhoek for his time.

Document: 

ORA inv. 171, fol. 125 Keurboek 48 for 1674 januari - 1681 juni

Op huijden den 20e November 1676 sijn agtervolgens voogaand mondelinge appoinctement van de heeren Schepenen der stad Delft voor ons Adriaen van der Hoeff ende Mr. Nicolaes van Assendelft Schepenen derselver stad als commissarissen hebbende tot adjunct den secr. Mr. Anthonij Heinsius, gecompareert Mr. Pieter de Bie, advocaat voor de respective Hove van Justitie in Holland als last ende procuratie hebbende van Maria Tins wede van wijlen Reinier Bolnes, sijnde deselve procuratie gepasseert den 28e April laastleden voor den Nots. Hendrik ter Beecq van Coeveld ende sekere getuijgen in 'sGravenhage ter eenre, ende Anthonij van Leeuwenhoek als curator over den Boedel ende goederen van Chatarina Bolnes wede van zalr Johannes Vermeer (impte ?) van eerste, als eenige ende universele erfgenaem van Willem Bolnes zalr haar Broeder, geadsisteert met Floris van der Werf sijnen Proc. ter andere zijde.

Ende exhibeerde voorn. de Bie in sijne voorsz. qualiteijt de reekeningen van sodanige administratie als de voorsz. Maria Tins in gualité als volgene acte van den heere Schepenen deser stad van dato 13e Januarij 1665 geauthoriseert hadde gehad nopens den boedel en goederen van de voorsz. Willem Bolnes zalr haren soon binnen dese stad ten huijse van Harmanus Taerling geconfineert geweest sijnde, overleden den .. Maart laestleden, welcke reekening bij ons commissarissen geëxamineerdt ende nagesien sijnde, sijnde voorsz. partijen door ons tusschenspreeken op approbatie van d'heeren Schepenen deser stad met den anderen verdragen ende veraccordeert dat de voorsz. Maria Tins in voldoeninge van de schuld ende lasten bij haar volgens de voorsz. overlegden reekeningen voldaan ende nog te voldoen, sal behouden ende naar haar nemen alle de goederen ende effecten, mitsgaders actien ende crediten den voorsz. Willem Bolnes door dode van Hendrick Claes Hensbeecq zalr sijnen neve aangenomen met de vrugten, baten ende proffijte van dien alrede gepercipieert ofte nog te percipieren, dewelcke tot dien einde door den voorn. curator aan de voorsz. Maria Tins getransporteert ende gecedeert worden bij desen ende voor soo veel desnoots nader sullen werden getransporteert ende opgedragen daer ende soo sulcx van node sijn sal, des dat deselve Maria Tins wederom tot haren lasten sal nemen alle de schulden ende lasten van den voorn. Willem Bolnes soo uijt den hoofde van sijn selve als uijt den hofde van eenige erffenisse ij hem ofte van sijnent wegen aangegaan alle reets betaelt ofte die nog te betalen soude mogen staen de oncosten die 't sij over de collaterale successie van de goederen van de voorsz. Hendrik Claes Hensbeeck uijt den hoofde van het overlijden van den voorsz. Willem Bolnes alsmeede den XL (gl. ?) die wegen den voorsz. Transport ende overgifte van van deselve goederen met den gevolge van dien soude mogen worden verstaen, betaelt te moeten worden ende alle diergelijke lasten der voorsz. boedel convenieerde niet uijtgesondert daer onder begrepen, dat daer en boven de voorsz. Maria Tins aen den voorsz. curator sal betalen de somma van vijfhondert gl. eens geld mitsgaders nog de somma van sestig gl. over de costen op de comparitie on ter tijde van het examineren ende revideren van de voorsz. reekening ende 't houden van desen verbale gevallen ende dat daermede alle heur differenten wegens de voorsz. administratie van den oedel ende goederen vandien sullen af doot ende te niet sijn overgevende de voorsz. partijen haer in inhoud en van desen verbale voor den geregte deser stad t'allen tijden vrijwillgelijk te laten condemneren daer toe onwerderroepeljk constituerende Christiaen van der Vliet, Floris van der werf, Philips de Bries ende Johan Bogaard, alle procrs voorden voorsz. geregte gessamentlijk ende ijder van hen int bijsonder soo om de voorsz. condemnatie te versoeken als daerinne te consenteren respectivelijk alles onder verbans naer regten.

D'Heeren Schepenen der stadt Delft gesien en geexamneert hebbende het bovenstaende accordt en verdrach hebben hetselve geapprobeert ende gesondeert soo als gedaen wert bij dese.

Actum den 25e November 1676.

Sources