grandfather Thonis Phillips Leeuwenhoek (-1643) made a will

Date: 
April 2, 1643

A month before he died, grandfather Thonis Phillips Leeuwenhoek (-1643) made a will. He bequeathed multiple properties (E0073, E0079) on Oosteinde and (A0985 - A0991) outside Oostpoort on what is now Dr. Schaepmanstraat to uncle Huijch Thonis Leeuwenhoek. He bequeathed 4,000 g to father Philips Thonis Leeuwenehoek's (-1638) four children, including Antony, to be paid when they came of age. The bequest to Huijch, a basketmaker, included the basket making business that Thonis Philips had developed in the Oosteinde house. The bequest to Antony and his siblings was worth much less.

Document: 

ORA Delft inv. 285, fol. 101X1r1 property

Guilliaume de Graeff, notary ONA Delft inv. 1721, fol. 32 will

In den Naeme des heeren Amen. Condt en kennelijcken zij een ijgeleicken die dit jegenwoordige Instrument sal sien ofte hooren lesen hoe dat in den Jare na de geboorte ons heere Jesu Christi XVIC Drie en veertich opten IIen Aprilis des avonts de clocke zeven uijre De Graef, openbaer notaris bij den hove van Hollandt geadmitteert residerende binnen der stadt Delft, is ter presentie van getuijgen hijer nae genomineert: Den Eersamen Thonis Philipsz Leeuwenhouck, eertijts mandemaecker woonen tegenwoordich aen Brabandse turffmarct binnen deser stadt, ten huijse van Huijch Tonnisz Leeuwenhouck, mandemaecker zijn oom, mij Notaris en den onderges. getuijgen bekent, wesende cranck van gesichte en sieckelijck van lichame op een stoel sittende doch zijn verstandt en memorie wel hebbende en gebruijckende zoo uijtterlijck scheen en bleeck en mij anders nijet en conde bemercken, Te kennen gevende en verclarende nijet seeckerder te zijn dan de doot en nijet onseeckerder dan den tijt en uijre vanĀ  dijen, en dathij daerome terwijle hem Godt denzlve den tijt gunde sonder inductie ofte misleijdinge van ijemant beraemt en beslooten heeft, zijn testament, uijtterste wille en laestste begeert in manieren naervolgende.

In de eerste bevelende Godt almachtich zijn ziele en zijn lichaem de Crisjtelijcke begravinge ter aerde en alvooren casserende doot en te nijet doende bij desen alle voorgaende testamenten en codicillen die hij voor dat desen gepasseert ofte verleden soude mogen hebben, houden alle d'selve voor nul, crachteloos en van onwaerden.

Ende comende totte dispositie van zijne tijtelijcke goederen, heeft hij testateur tot zijne (vervolg ontbreekt)

..... gehouden sal zijn uijt te keren aen hijer nae genomineerde administrerende voocht van voors. vijer kinderen ten behouve van selve kinderen op de drie maenden naer zijn testateurs overlijden, welcke voors. vijer duijsent gul. hij testateur is willende en begerende dat bij de voorn. administrerende voocht ten behouve van voors. vier kinderen op Interest offte rente beleijdt sullen worden 't zij opt gemene Landt van Hollandt en Westvrieslandt ofte op andere vaste hypoteecque ome bij de voors. kinderen elx op heure portie, van de voors. vier dijsent gul. mits Intrest ofte renten van dien genoten en getrocken te worden, wanneer die te mondige dagen ofte huwl. state gecomen sullen wesen.

Doch in cas een ofte meer van voors. zijn za. zoons kinderen deser werelt quamen te verlaten, voor haer mondige dagen ofte huwl. state, Soo wilt en begeert hij testateur expresselijck bij desen, datt in sulcken gevalle alsdan den overledene kint ofte kinderen portie van voors. vier duijsent gul. en Interest ofte renten van dien sal succederen en devolveren op de anderen van zijne voors. za. zoons kinderen die alsdan int leven sullen wesen. Den zoo d'voors. vier kinderen off ijmant van haere (vervolg ontbreekt)

..... zoons kinderen verclaerde daer over tot voochden gecoren en gestelt te hebben , so hij doet bij desen d'voors. Huijch Leeuwenhouck zijn zoon, Johan Jacobsz van berch en Simon Elsevier, broeder en swager van voors. Margrita Jacobsdr, van Berch, gevende henln sodanige macht en plaetseaucthoriteijt als enige voochden nae rechten is competerende. Ende bij vooroverlijden van een hen drje sullen de langstlevende en ander in des overledens plaetse mogen surrogeren met gelijcke macht als vooren sonder dat hem ijmant anders de voochdije eenichsints zal hebben te ondervinden, uijtsluijtende allen anderen, die tot de voochdije enichsints anders soude mogen sijn geraeckt uijtsluijtende oock hij testateur de weescamer deser stadt, nijet willende dat de heeren weesmrn haer met zijne voors. zoons kinderen goederen, van hem testateur gecomen, sullen hebben te bemoeijen, te niete doende voor zoo veel hem aaengaet de macht die henluijden als oppervoochden soude mogen comen.

Willende voorts hij testateur dat d'voorn. Johan van Berch sal hebben de administratie en regieringe van goederen, die zijn voors. za. zoons kinderen van hem testateur uijt crachte deses sullen comen te erven, mits dat hij gehouden zal wesen van zijn handelinge en administratie te doen behoorlijcke reecken aen zijn voors. mede voochden, ofte die bij haer vooroverlijden in haer plaetse sullen werden gesurrogeert.

Alle 't welcke voors. staet d'voorn. testateur bij mij notaris van woorden tot woorden voorgelesen is, bij hem wel verstaen sijnde, seijde te wesen zijn vrijen en onbedwongen uijttersten wille en laetste begeerte, die hij wilt en begeert dat in alle nae sijn doot strictelijck en onverbreeckel. sal werden naergecomen en achtervolcht 't zij als testament, codicillen, gifte ter saecke des doots ofte anders, zoo 't best na rechten, coustumes ofte goedertieren gewoonte deser landen zal mogen bestaen alhoewel alle solemnitijten van rechten, hierinne nadien gerequireert, bevonden mochten weden, niet precijselijck onderhouden te zijn. Renuntierende met bij desen alle keuren, ordonnantien en rechten dese zijner uijtterste wille en laeste begeert eenichsints prindicabel ofte hinderlijck.

Aldus gepasseert en verleden ten huijsse van voors. Huijch Leeuwenhock, ter presentie van Adriaen Anthonisz van Omerinck, Jan Borgersz van Meijns, Pieter Huijgensz du Blois, Joris jansz Mesch, alle woonen binnen dese stadt, en Simon Jansz Mesch mijn clercq als getuijgen van geloove met mij Notaris hijertoe versocht en geboden.

(fig. 1) Dit merck heeft Tonis Philipsz voors. gestelt

Pieter Huijgen du Blois
Adriaen Anthonisz van Omerinck
Jan Borgersz van Meijns
Joris Jansz Mesch
Simon Jansz Mesch
G. de Graeff Nots. 1643

N.B. Jan Borgersz Meijns was kaescooper

Sources