Bought the house and shop on the west side of the Hippolytusbuurt

Date: 
February 16, 1655

Seven months after getting married, Leeuwenhoek bought the house and shop on the west side of the Hippolytusbuurt, het Gulden Hoofd (golden head) (C0154). The house's windows had probably been blown out by the Thunderclap the previous October.

Leeuwenhoek paid the widow of Frans van Helden, a furrier, 5,000 florins, 4,000 mortgaged. The 1,000 could have come from his grandfather's bequest in 1643.

Note

The excellent and helpful Leeuwenhoek geneology "(Van) Leeuwenhoek" mistakenly says (without citation) that Leeuwenhoek bought the house from Johan Lieftingh (1604-1684), an apothecary.

Liefting and his first wife, Sophia de Salengre, were both living on the Hippolytusbuurt when they married in 1628 (DTB inv. 20, fol. 55v). When he married Anna van der Mast in 1636 (DTB inv. 21, fol. 91v), he was living on the Hippolytusbuurt and she was living on the Oude Delft.

When he worked as an apothecary, he lived down the gracht a little on the Wijnhaven. His daughter Sophia married Leeuwenhoek's colleague Hendrik D'Acquet.

Liefting lived on the Voorstraat when he died in 1684. All three neighborhoods are sections of the Nieuwe Delft, so Liefting never strayed far.

Document: 

On the house: ORA inv. 281-283 waarbrief 4f259v on fol. 936r1 on fol. 936v2 and waarbrief 5r075.

On the sale conditions: Andries Bogaert notary ONA inv. 1888 fol. 69.

Bij conditien ende voorwaerden hijer naer verklaerdt wil Cornelis Joosten van Leeuw, getrout hebbende Grietgen Jans voormaels weduwe en boedelhoutster van Frans Leenderts van Helden, verkopen een huijs ende erve staende aen de westzijde van de Hypolitusbuijrt binnen dese stadt aldernaest de heer out Burgemeester Joost van Lodensteijns huijs en erve aen de suijtsijde ende aldernaest Frans Sgravesand voor, ende Jan Heyndricx van Rees achter aen de noortsijde, streckende voor van de strate toe achteraen Dirck Jans Riviervischvercoper, in aler manieren als 't voors. huijs ende erve jegenwoordich beheijnt, betimmert ende bepaelt staet behoudens een ijder sijn goet recht van drop, licht, timmeragie, waterlosinge en dijegelijcke, voorts volgens de vijer oude opdrachtbrieven, door den andere steeckende, de oudste in dato den VII Aprill XVc tweeennegentich ende de jongste in date den XXVIII April 1643, naer inhouden van welcke voors. vijer brijeven den cooper hem in alles sal moeten reguleren en tot welcke eijnde deselve brieven door de nieuwen opdrachtbrieff gesteken sullen worden, wijders met al sulcke vrijdommen ende servituijten als 't voors. huijs ende erve heeft ende subject is (etc.)

Den coper sal inde voors. huijsing volgen alle 't geene aert en naegelvast is mitsgaders de waegeschotte kas staende opte boven achterkamer, item alle de betsteden, haertijsers, deuren, raemen ende vensters, schoorsteenplancken, botelrijplancken ende onderlagn in de bedsteden, in deselve huijsinge wesende ende behorende, uijtgesondert de plancken van de winckel met de cijfers (etc.)

four days later

Ende alsoo de voorz. huijsinge ende erve bij openbaere opveijlinge niet meer heeft mogen gelden als drije duijsent seshondert gulden soo heeft de voorz. Cornelis Joosten van Leeuw deselve huijsinge naderhant uijt ter hant verkocht aen Anthoni Leeuwnhuck dij deselvein kop (....) voor de somme van vijfduijsent car. guldens alles in confomite van de voorstaende voorwaerden (etc.)

By conditions and stipulations will Cornelis Joosten van Leeuw, having married Grietgen Jans former widow and estate holder of Frans Leenderts van Helden, sell a house and property standing on the west side of the Hippolutusbuurt in this city next to the former mayor Joost van Lodensteijn's house and property on the southside and next to Frans 's Gravesande in front, and Jan Heyndricx van Rees behind on the northside, stretching [voor] from the street to the back Dirck Jans Riviervischvercoper, in all ways as the previously nameed house and property towards enclosed, solidly built frame house and

 

four days later

And also the previously described house and property by public auction has counted not more than three thousand six hundred guilders, so has the previously mentioned Cornelis Joosten van Leeuw the same house afterwards [uijt ter hant] sold to Anthoni Leeuwnhuck the same [...] for the sum of five thousand carolus guilders all in conformity with the standing conditions ...

Sources